จังหวัดมุกดาหาร
คำขวัญ
 "เมืองชายโขงงาม มะขามหวานเลิศ ถิ่นกำเนิดลำพญา ภูผาเทิบพิสดาร กลองโบราณล้ำค่า วัฒนธรรมไทยแปลเผ่า เขามโนรมย์เพลินตา"
ข้อมูลทั่วไป
มุกดาหาร เป็นจังหวัดริมแม่น้ำโขง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ แขวงสวันเขตของลาว ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เจ้ากินรี บุตรชายเจ้าจันทรสุริยวงศ์ ซึ่งปกครองบ้านหลวงโพนสิน แขวงสวันเขต ได้ข้ามลำน้ำโขงมา สร้างบ้านแปลงเมืองที่ บริเวณปากห้วยมุก และตั้งชื่อเมืองว่า "มุกดาหาร" อันเกิดจากศุภนิมิตรที่พบเห็น ในขณะที่กำลังสร้างเมือง เป็นที่มาของเมืองมุกดาหารที่เห็นในปัจจุบันมุกดาหารมีพื้นที่ประมาณ 4,339 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็นหลายอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคำชะอี อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล อำเภอดงหลวง อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอหนองสูง
อาณาเขต
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ และ อำเภอหนองพอก อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับแขวงสวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
- อำเภอนิคมคำสร้อย 28 กิโลเมตร
- อำเภอหว้านใหญ่ 31 กิโลเมตร
- อำเภอดอนตาล 34 กิโลเมตร
- อำเภอคำชะอี 35 กิโลเมตร
- อำเภอหนองสูง 52 กิโลเมตร
- อำเภอดงหลวง 55 กิโลเมตร
การเดินทาง

ทางรถยนต์
จังหวัดมุกดาหารอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 642 กิโลเมตร ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-บ้านไผ่-มหาสารคาม- ร้อยเอ็ด-โพนทอง-คำชะอี-มุกดาหาร หรือเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 207 ที่บ้านวัดผ่าน ประทาย พุทไธสง พยัคฆภูมิพิสัย (ทางหลวงหมายเลข 202) เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ ยโสธร แยกเข้ามาทางหลวงหมายเลข 2169 ผ่านทรายมูล กุดชม เลิงนกทา แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 212 ผ่านอำเภอนิคมคำสร้อยสู่มุกดาหาร

ทางรถโดยสารประจำทาง
บริษัทขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 936-2852-66 นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางเชื่อมระหว่างจังหวัดมุดาหารและอื่นๆ ในภาคอีสาน อาทิ จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร อุดรธานี และมหาสารคาม กำหนดเวลาและรายละเอียด สอบถามได้ที่ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร โทร. (042) 611421, 611478, 613025-9

ทางรถไฟ
มีรถด่วน รถเร็ว และรถด่วนพิเศษสปรินเตอร์ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน จากนั้นต่อรถโดยสารไปยัง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางประมาณ 167 กิโลเมตร วันละ 3 เที่ยว รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010, 223-7020

ทางเครื่องบิน
บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีบริการเที่ยวบินไปจังหวัดมุกดาหารโดยตรง หากประสงค์เดินทาง โดยเครื่องบินต้องเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี หรือ นครพนม จากนั้นต่อรถโดยสารไปจังหวัดมุกดาหาร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 280-0060, 628-20

เทศกาลงานประเพณี
1. งานรวมเผ่าไทยมุกดาหาร มะขามหวานชายโขง จังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงตรงข้ามกับแขวงสวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงมีชาวไทยเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่หลายเผ่า เช่น ผู้ไท โซ่ ย้อ ข่า กะเลิง กุลา แสก และไทยอีสาน ซึ่งแต่ละเผ่า ล้วนแล้วแต่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของตนเอง นอกจากนี้มุกดาหารยังเป็นแหล่งปลูกมะขามหวานพันธุ์ดี หากแต่ยังขาดการส่งเสริมในด้านการตลาด ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆ และส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้จัดงานรวมเผ่าไทยมุกดาหาร มะขามหวานชายโขงขึ้น ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม รวม 7 วัน 7 คืน โดยงานจะจัดขึ้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด นักท่องเที่ยวจะได้ชมขบวนแห่ และการฟ้อนรำตำนานมุกดาหาร ซึ่งใช้ผู้ฟ้อนนับร้อยคน แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าสวยงาม มีการประกวดมะขามหวาน ประกวดธิดาเผ่าไทย การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ และการแสดงพื้นเมือง
2. ประเพณีการแข่งเรือ เป็นประเพณีสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ-15 ค่ำ เดือน 11 ในลำน้ำโขง บริเวณหน้าตลาดสินค้าอินโดจีน ถนนสำราญชายโขง
การแข่งเรือนี้จัดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งเรือเร็ว โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ เรือรุ่นเล็ก รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ ระยะทางแข่งยาว 3 กิโลเมตร เรือทุกลำเป็นเรือขุดท้องกลม อีกประเภทหนึ่งคือ การแข่งเรือประเภทสวยงาม โดยตกแต่งเรือให้สวยงามตลอดลำ โดยเฉพาะจะเน้นที่หัวเรือ การแข่งเรือทั้งสองประเภทนี้ ในแต่ละปีจะมีเรือเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการแข่งเรือมิตรภาพไทย-ลาว โดยมีเรือจากแขวงสวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาร่วมแข่งเป็นประจำทุกปี
สถานที่น่าสนใจ
1. ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ตั้งอยู่บนถนนสองนางสถิตย์ เป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง สันนิษฐานว่า คงสร้างขึ้นพร้อมกับเมืองมุกดาหาร แต่เดิมเป็นเพียงศาลไม้ ต่อมาได้บูรณะก่อสร้างเป็นศาลคอนกรีต ถือกันว่าศาลแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ปกปักรักษาเมืองมุกดาหารให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข
2. ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง อยู่ที่ถนนสำราญชายโขงริมแม่น้ำ ติดกับด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ศาลแห่งนี้ไม่ทราบประวัติความเป็นมา เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่กับศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ชาวจังหวัดมุกดาหาร จะจัดให้มีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง และเจ้าแม่สองนางพี่น้องพร้อมกัน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี
3. อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร อยู่ห่างจากตัวเมือง 17 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางมุกดาหาร-ดอนตาล แยกขวาระหว่างกิโลเมตรที่ 14-15 อีก 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 48.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยภูเขาสูงชันหลายลูกติดต่อกัน เช่น ภูมโนรมย์ ภูนางหงษ์ ภูผาเทิบ ภูถ้ำพระ ภูหลักเส ภูรัง ภูป่ง ภูคำหมากมี่ ยอดเขาสูงสุดคือ ยอดภูจอมสี สูงจากระดับน้ำทะเล 420 เมตร สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เต็ง-รัง และป่าเบญจพรรณ เป็นแหล่งกำเนิดของลำห้วยหลายสาย บางส่วนของพื้นที่เป็นหน้าผาสูงและลานหินกว้าง โดยเฉพาะที่ ภูผาเทิบ มีหินลักษณะแปลก สามารถจินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆ ได้มากมาย สันนิษฐานว่าบริเวณนี้แต่ก่อนเป็นภูเขาดิน ต่อมาถูกฝน ลมกัดเซาะพังทลายลง จึงมองเห็น เป็นกลุ่มหินขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่โดยทั่วไป ในช่วงปลายฤดูฝน มีดอกไม้นานาพรรณขึ้นอยู่ตามลานหิน เช่น เอนอ้า เทียนหิน และดุสิตา สถานที่น่าสนใจอื่นๆ ในเขตอุทยานได้แก่ ภูถ้ำพระ เป็นภูเขาลูกใหญ่ที่สุดในอุทยาน มีน้ำตก และถ้ำซึ่งมีพระพุทธรูปไม้หลายร้อยองค์ และรูปปั้นรูปสัตว์ต่างๆ ถ้ำฝ่ามือแดง อยู่บนภูผาเทิบ มีภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ เป็นรูปมือและรูปคนจำนวนหลายภาพ เขียนด้วยสีแดง อายุไม่ต่ำกว่า 5,000 ปี
4. วนอุทยานภูหมู ใช้เส้นทางหมายเลข 212 ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 128-129 แยกซ้ายมือเข้าไปอีก 12 กิโลเมตร ภูหมูสูง 353 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ราบบนยอดเขาประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร สมัยก่อนบริเวณนี้มีหมูป่าชุกชุมมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูหมู บนยอดเขามีจุดชมวิว 3 จุด ห่างจากที่ทำการวนอุทยานประมาณ 100 เมตร 400 เมตรและ 800 เมตรตามลำดับ ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองมุกดาหารในแง่มุมต่างๆ ได้สวยงาม
5. น้ำตกตาดโตน อยู่ห่างจากอำเภอหนองสูงไปทางทิศใต้ และอยู่ห่างจากอำเภอคำชะอีไปทางทิศตะวันตก ตามถนนสาย 2030 ระยะทาง 18 กิโลเมตร ระหว่าง กม.67-68 เป็นน้ำตกสูงราว 7 เมตร กว้าง 30 เมตร มีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำได้
สินค้าของที่ละลึก
 มะขามหวาน หมอนขิต หมูยอ มะม่วงแช่น้ำผึ้งกิมกิม เหล่านี้คือของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อได้ทั่วไป นอก จากนี้แล้วสินค้าที่ผ่านแดนจากฝั่งลาว และสินค้าพื้นเมืองบางอย่าง เช่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า ยังหาซื้อได้บริเวณฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสำราญชายโขง ใกล้ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง และบริเวณใกล้ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
สถานที่พัก (รหัสทางไกล 042)
1. ชื่นขวัญอินน์ 74 ถ.ผ่องใส โทร. 630736-7 จำนวน 80 ห้อง ราคา 550-800 บาท
2. บรรทมเกษม 25/2 ถ.สมุทรศักดารักษ์ โทร. 611235, 612223 จำนวน 15 ห้อง ราคา 150-355
3. พลอยพาเลซ 40 ถ.พิทักษ์พนมเขต โทร. 631111 โทรสาร 611883 กรุงเทพฯ โทร. 224-3638, 621-7517-8 โทรสาร 2243638 จำนวน 154 ห้อง ราคา 1,200-10,000 บาท E-mail : ploypalace@muk.a-net.net.th
4. มโนรมย์ รีสอร์ท 22 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล แยกขวาเข้าทางภูมโนรมย์ โทร. 612717, 612718 จำนวน 15 ห้อง ราคา 350-1,500 บาท
5. มุกดาสวรรค์ รีสอร์ท 69 ถ.ชยางกูร(มุกดาหาร-ธาตุพนม) โทร.(01)220-5191 จำนวน12จำนวน ราคา400-800 บาท
6. มุกดาหาร 8/8 ม.3 ถ.สมุทรศักดารักษ์ โทร. 611619, 611629 จำนวน 60 ห้อง ราคา 150-600 บาท
7. มุกดาหารแกรนด์ 78 ถ.สองนางสถิตย์ โทร. 612025, 603959, 612020 โทรสาร 612021 กรุงเทพฯ โทร. 224-3638 จำนวน 203 ห้อง ราคา 1,800-15,000 บาท
8. มุกธารา 207 ถ.พิทักษ์พนมธารา โทร. 630657-60 จำนวน 126 ห้อง ราคา 650-1,500 บาท
9. สุนีย์ บังกะโล 140 ม.17 ถ.ชยางกูร จำนวน 612681 จำนวน 11 ห้อง
10. แสนสุข 2 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ โทร. 611294 จำนวน 17 ห้อง ราคา 300-500 บาท
11. ฮ่องกง 161/1-2 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ หน้าสถานีตำรวจภูธร โทร. 611143 จำนวน 20 ห้อง ราคา 150-300 บาท
12. ฮั้วนำ 36 ถ.สมุทรศักดารักษ์ โทร. 611137, 611197 จำนวน 30 ห้อง ราคา 120-360 บาท
ร้านอาหาร (รหัสทางไกล 042)
1. ดงหลวง ภายในอินโด-ไชน่า บริการอาหารไทย จีน ฝรั่ง เวียดนาม
2. ดารา 28 ถนนเมืองใหม่ โทร. 611561 บริการอาหารไทย อาหารพื้นเมือง
3. ดาวิกรอาหารไทย 74/3 ถนนสมุทรศักดารักษ์
4. แดงมุกดาสุกี้ 3 ซอยราษฎร์อุทิศ ถนนสมุทรศักดารักษ์
5. ทิพย์วารี ถนนสำราญชายโขง
6. นัดพบ 11 ถนนวิวิธสุรการ โทร. 611189 บริการอาหารไทย จีน ฝรั่ง
7. นิกการ์เดน ถนนสมุทรศักดารักษ์
8. ไผ่ริมโขง ริมแม่น้ำโขง ถนนสำราญชายโขง โทร. 613016
9. มุกดาสวรรค์ ภายในมุกดาสวรรค์ รีสอร์ท บริการอาหารไทย
10. รสนิยม 51/242 ถนนชยางกูร สุขาภิบาล อำเภอนิคมคำสร้อย
11. เรือนแก้ว ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมือง ถนนชยางกูร
12. เรือนไทย ข้างโรงแรมมุกดาหาร ถนนสมุทรศักดารักษ์
13. ศาลาโฟรโมสต์ 1 12 ถนนสมุทรศักดารักษ์ โทร. 611057
14. ศาลาโฟรโมสต์ 2 74-74/1 ถนนสมุทรศักดารักษ์ โทร. 612251 บริการอาหารไทย จีน ฝรั่ง
เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางใกล 042)
1. สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. 611208
2. สำนักงานขนส่งจังหวัด โทร.611421
3. ศาลากลางจังหวัด โทร.611523
4. เทศบาลเมือง โทร.611227
5. ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร.611550

 

::: www.rakmuangthaitour.com Tel : 0-2873-6880 ::: Developed & Designed By HomepageThai.com